ADEZIV, SILICON, MONTAGEKIT, PISTON

Producători

Oferte speciale

Produse vizualizate

ADEZIV SPRAY KON B707

buc

New product

Unele produse ( care nu sunt pe stoc ) se achita in avans. Stocul si pretul nu este actualizat la zi. Whatsapp scris 0723164886 pentru detalii sau comanda.

More details

9 Produse in stoc

55,00 lei cu TVA

0.3 kg
Termen de livrare: 1 - 7 zile

Informații

FIŞĂ DE SIGURANŢĂ – SPRAY- KON B707 aerozol
Fişă de siguranţă în accord cu 1907/2006/EC, articolul 31.
1. IDENTIFICARE A AMESTECULUI ŞI A COMPANIEI
Numele commercial SPRAY- KON B707 aerozol
Utilizare preconizată adeziv
Producătorul
Distribuitorul AMERI-POL Trading Ltd. Sp. z o.o.
Strada Ks. Wilczewskiego 67
40-675 Katowice; Polonia
Telefonul +48 32 201 78 80-9
Faxul +48 32 201 78 86
e-mail trading@ameripol.com.pl
Numărul de urgenţă
Data of revisiune 27.01.2010
2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR
Clasificare în funcţie de Tab.3.2 din partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr 1272 de la Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, şi de modificare a Regulamentului (CE) nr 1907/2006Produsul este clasificat ca amestecul periculos. Datorită proprietăţilor fizice şi chimice: F + - Extrem de inflamabil, cu amestec R12 - Extrem de inflamabil
Împotrivă sănătaţii Carc. Cat. 3 cu R40 - Limitate dovezi de efect cancerigen
Pentru mediul:
Neclasificat.
Informaţii suplimentare: Recipient sub presiune. A se proteja de razele solare şi nu se expune la temperaturi mai mari de 50 ° C. Nu străpunge sau arde după utilizare. A nu se pulveriza pe o flacără deschisă, sau în apropierea de foc, sau orice incandescente materiale. A se păstra departe de surse de aprindere - Fumatul interzis. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Ambalajul trebuie să fie etichetat - vezi secţiunea 15.
Pagina 1 din 9.
FIŞĂ DE SIGURANŢĂ – SPRAY- KON B707 aerozol
Fişă de siguranţă în accord cu 1907/2006/EC, articolul 31.
3. COMPOZIŢIA / INFORMAŢII DESPRE INGREDIENTE
Clasificare în accord cu Tab.3.2 din partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr 1272 de la Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecuri, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, şi de modificare a Regulamentului (CE) No 1907/2006. Numele de CAS nr CE nr Index nr Clasificare concentrare % interval de către greutate
Butan / izobutan 10-30 106-97-8/75-28-5 203-448-7 601-004-00-0 F +; R12 Notă C 200-857-2 Diclormetan 30-60 75-09-2 200-838-9 602-004-00-3 Carc. Pisică. 3; R40 Propan 10-30 74-98-6 200-827-9 601-003-00-5 F +; R12 Textul complet al fraza R este dat în secţiunea 16 din aceasta fişă de siguranţă
4. MĂSURII DE PRIMUL AJUTOR
Informaţii generale Mutaţi imediat persoana expusă la aer curat. Inhalare Asigura o ventilaţie corespunzatoare. Luaţi victima la aer curat, a le menţine caldă şi calmă. În caz de iritare a gîtului persistentă sau tuse: Solicitaţi asistenţă medicală şi prezentaţi această fişă tehnică de securitate. . Contactul cu pielea Spălaţi uşoar pielea cu multă apă şi săpun sau detergent scoatîndu înainte hainele contaminate şi pantofi.
Contactul cu ochii. În cazul în care poartă lentile de contact, scoateţi-le. Prompt spălaţi ochii cu multă apă curată şi caldă pentru de cel puţin 15 minute, trăgând în sus pleoape. Solicita asistenţă medicală. Ingerare Se clăteşte gura bine cu apă, numai în cazul în care victima este conştienta. NICIODATĂ nu provoca vărsături. Căuta imediat asistenţă medicală. Arată etichetă sau ambalajul.
Pagina 2 din 9.
FIŞĂ DE SIGURANŢĂ – SPRAY- KON B707 aerozol
Fişă de siguranţă în accord cu 1907/2006/EC, articolul 31.
5. MĂSURII IMPOTRIVA INCENDIULUI Stropiţi cu apă sau ceaţă. Spuma de dioxid de carbon (CO2), în conformitate cu împrejurimile. Folosiţi apă pentru a ţine containere expuse la incendiu se răcească şi se dispersează vapori. În cazul în care o scurgere sau deversare nu şi-a aprins, utilizaţi apă spray la vapori pentru dispersare şi de a protejarea oameniilor. Spray de apa pot fi utilizat pentru a spăla scurgeri departe de expuneri şi se diluează scurgeri să le facă amestecuri neinflamabile. Neadecvate pentru stingerea incendiului: Fluxurile de apă de înaltă presiune. Pericolele de expunere speciale: Formeaza amestecuri explozive cu aerul. Extrem de inflamabil. Pot exploda într-un incendiu. Poate să călătorească la o distanţă considerabilă pentru o sursă de aprindere şi înapoi. În timpul incendiului se poate forma vapori care conţin substanţe periculoase pentru sănătate. Echipament de protecţie special pentru pompieri: În funcţie de dimensiunea de foc, poate să fie necesar pentru a purta o auto-aparat de respiraţie independentă şi a uneltelor de protecţie complet. Informaţii suplimentare: Răceşte containere în pericol de incendiu cu apă. Nu permiteţi apă de stingere a incendiilor, reziduurilor să scurgă în apele de suprafaţă, sistemul de sol, în canale de scurgere sau sistemul de canalizare. Vedeţi, de asemenea, pct. 10 6. MĂSURII ŞI PRECAUŢIUNII ÎMPOTRIVA ACCIDENTELOR Personale măsuri de precauţie: Eliminaţi toate sursele de aprindere. Nu fumaţi. Utilizaţi unelte non scânteioase si echipamente antideflagrante. Purtaţi echipament individual de protecţie - vedeţi punctul 7 şi 8. Asigurăţi o ventilaţie suficientă. Evitaţi contactul cu ochii, pielea sau de îmbrăcăminte. Îndepărtaţi imediat hainele şi pantofi contaminate. Îndepartăţi persoanele nonesenţiale. Vedeţi, de asemenea, pct. 7 şi 8. Precauţii de mediu: Nu vărsaţi în apele de suprafaţă sau în sistemul sanitar de canalizare. Nu permiteţi să contaminează apele de suprafaţă sau de sol.. Autorităţile locale ar trebui să fie avertizaţe dacă scurgeri semnificative nu a putut sî fie oprite. În cazul în care produsul contaminează rîuri, lacuri sau canalele de scurgere informează autorităţile respective. Metode de curăţire: Absorbi în vermiculită, nisip sau pământ uscat şi se colectează în recipiente sigilate etichetat pentru eliminare. Reziduuri contaminate dispune în conformitate cu recomandările prezentate la punctul 13.
Pagina 3 din 9.
FIŞĂ DE SIGURANŢĂ – SPRAY- KON B707 aerozol
Fişă de siguranţă în accord cu 1907/2006/EC, articolul 31.
7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE Modul de manipulare: A se păstra departe de căldură, scântei şi flacără deschisă. Citiţi şi urmaţi recomandări producatorului. Instalatia de irigare este permisă numai în sisteme închise, cutii de pulverizare cu adecvată ventilaţie. Modul de depozitare: Inflamabile / combustibil - se ţine la distanţă dela oxidanţi, căldură şi flăcări. A se păstra la temperaturile moderateîn zone uscate şi bine ventilate. Recipient sub presiune: nu trebuie să fie expus la temperaturi de peste 50 C. 8. CONTROLUL EXPUNERII-PROTECŢIE PERSONALĂ.
Măsuri de ordin tehnic: Furnizarea corespunzatoare, antiexplozivă ventilaţie locală pentru a menţine nivelurile de aer acceptabile. Vedeţi, de asemenea, pct. 7. Limită de expunere la locul de muncă: Nume TWA - 8 ore STEL - 15 min Butan / isobutene 600 ppm Diclormetan 100 ppm (piele) 350 mg/m3 (piele) 300 ppm (piele) 10600 mg/m3 (piele) Protecţie personală: Evitaţi contaminarea de piele şi ochilor. Spălaţi mâinile înaintea pauzelor şi la sfârşitul zilei de lucru. Dezbracăţi vă şi spalăţi hainele contaminate. Pe timpul utilizări nu mâncaţi, beţi sau fumăţi. Păstraţi departe de hrană, hrana pentru animale şi băuturi. Protecţie respiratorie: Asiguraţi o ventilaţie adecvată. O mască de gaze aprobat pentru vaporii ecologice este recomandată, în special în timpul expunerii prelungite sau ventilaţie insuficiente. Protecţia mâinilor: Purtaţi mănuşi corespunzătoare în cazul în care prelungit sau repetat contact cu pielea este probabil. Protecţia ochilor: Porta aprobate ochelari de siguranţă în cazul în care stropirea este probabilă. Protecţia corpului: Costum de protecţie trebuie să fie purta
Pagina 4 din 9.
FIŞĂ DE SIGURANŢĂ – SPRAY- KON B707 aerozol
Fişă de siguranţă în accord cu 1907/2006/EC, articolul 31.
9. PROPRIETAŢII FIZICE ŞI CHIMICE. Aspect de recipientul cu aerosol care conţine un amestec de ingrediente active, solvenţi şi carburanţi. Miros specific - de solvent Fizice comentarii de date O metodă de punct de aprindere nu este disponibil pentru aerosoli, dar componentul major Propellant are un punct de aprindere de <-40 C, cu limite de inflamabilitate de 9,5% vol.. (sus) şi de 1,8% vol.. (mai mic). Temperatura Autoignition este de 410/580 C.
10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE
Condiţiile, pentru a evita: Extrem de volatile. Stabil în condiţiile de depozitare recomandate şi de manipulare - a se vedea secţiunea 7. Evitaţi sursele de aprindere, flacără deschisă, expunerea la căldură în exces. Protejaţi împotriva lumina directă a soarelui. Materiale, pentru a evita: Agenţi de oxidare. Acizi puternici. Reacţii periculoase: Pot forma amestecuri explozive cu aerul la temperaturi mai ridicate.. 11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE Avertismentele privind sănătatea Gaze sau vapori sunt dăunătoare asupra expunerii prelungite sau în concentraţie mare. Toxic prin absorbţie piele de (percutanată). Cunoscute sau suspectate cancerigen pentru om. Efect de narcotice. Vaporilor concentraţii mai mari decât nivelul de expunere recomandate sunt iritante pentru ochi şi ale tractul respirator, poate provoca dureri de cap şi ameţeală sunt anestetice şi pot avea efectele asupră sistemului nervos central. Concentrarea şi inhalarea de gaz / spray poate duce la ritm cardiac anormal şi, eventual, cu moartea. Iritant pentru ochi şi membranele muscous. Iritant pentru piele. Calea de intrare: Inhalare. Absorbţia cutanată. Organele ţintă: Sistemul nervos central. Sistemul respirator, plămâni. Hepatice.
Pagina 5 din 9.
FIŞĂ DE SIGURANŢĂ – SPRAY- KON B707 aerozol
Fişă de siguranţă în accord cu 1907/2006/EC, articolul 31.
11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE
Simptome medicale: Efect de narcotice. Somnolenţă. Ameţeli. Efecte specifice: Prin inhalarea frecventă a vaporilor, se pot dezvolta alergii respiratorii. Degresarea, uscarea şi crăparea pielii. Date pentru diclormetan: DL50 - 4 770 mg / kg (oral-şoaricel) DL50 - 5 350 mg / kg (oral-şobolan)
12. INFORMAŢII ECOLOGICE Ecotoxicitate: Componentele produsului nu sînt clasificate ca periculoase pentru mediu. Cu toate acestea, acest lucru nu exclude posibilitatea că scurgeri mari sau frecvente poate avea un efect nociv sau dăunător asupra mediului. Toxicitate acută a peştilor Nu considerat toxic pentru peştii.
13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA A nu se infiltra productul indiluat cu unor cantităţi mari să ajungă la apă de suprafaţă, în apele subterane sau de sistemul de canalizare. Manipulare de reziduuri - Articolul 1 (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind rezidurii şi Decizia Consiliului 94/904/CE de stabilire a unei liste de reziduuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE privind reziduurii periculoase Clasificarea de reziduurii în conformitate cu Directiva Europeană 2000/532/CE, Decizia Consiliului 2001/118/EEC: Nedefinit .. Containere goale: Potrivit Parlamentului European şi a Consiliului 94/62/CE din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi reziduurii de ambalaje. Nedefinit. A nu se perfora sau incineraţi chiar şi atunci când containerul este gol. Metodă de eliminare a reziduilor.
Pagina 6 din 9.
FIŞĂ DE SIGURANŢĂ – SPRAY- KON B707 aerozol
Fişă de siguranţă în accord cu 1907/2006/EC, articolul 31.
14. INFORMAŢILE DE TRANSPORT Clasificare a produselor, în conformitate cu recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite ADR / RID de transport Numărul ONU: 1950 Clasa: 2 Nume corect de expediere: Gaz lichefiat, inflamabil. IMDG / de transport Numărul ONU: 1950 Clasa: 2 Nume corect de expediere: Gaz lichefiat, inflamabil. De transport IATA Numărul ONU: 1950 Clasa: 2 Nume corect de expediere: Gaz lichefiat, inflamabil.
15. INFORMAŢILE NORMATIVE Atunci când executorie, se referă la reglementările în vigoare şi cu modificările şi completările relativă. Deşeuri de Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deşeurile Privind deşeurile periculoase Directiva 91/689/CE Decizia Comisiei cu privire la lista de deşeuri cele mai comune şi de deşeuri periculoase (EWC2002) 2000/532/CE şi revizuit lista 2001/118/CE (EWL) Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile rutiere aplicabile începând cu 1 ianuarie 2009. Regulamentul (CE) nr 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de de instituire a unei Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentul (CEE) nr 793/93 al Consiliului şi Regulamentul Comisiei (CE) nr 1488/94, precum şi a Consiliului Directiva 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE şi 2000/21/CE. Regulamentul (CE) nr 1272/2008 al Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, şi de modificare a Regulamentului (CE) nr 1907/2006. Directiva 2000/39/CE a Comisiei din 8 iunie 2000 de stabilire a primei liste de la locul de muncă orientative valorile limită de expunere în punerea în aplicare a Directivei
Pagina 7 din 9.
FIŞĂ DE SIGURANŢĂ – SPRAY- KON B707 aerozol
Fişă de siguranţă în accord cu 1907/2006/EC, articolul 31.
15. INFORMAŢILE NORMATIVE
Consiliului 98/24/CE privind protecţia sănătăţii şi a securităţii lucrătorilor împotriva
riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă.
Directiva 2006/15/CE a Comisiei din 7 februarie 2006 de stabilire a doua listă de
orientative
valorile limită de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului şi
de modificare a A Directivelor 91/322/CEE şi 2000/39/CE.
Directiva Comisiei 2009/161/EU din 17 decembrie 2009 de stabilire a unei a treia listă de
orientative valorile limită de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a
Consiliului şi de modificare a Directiva 2000/39/CE a Comisiei.
Directiva 2006/8/CE a Comisiei din 23 ianuarie 2006 de modificare, în sensul adaptării
lorla progresul tehnic, a anexelor II, III şi V la Directiva 1999/45/CE a Parlamentului
European şi al
a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale
Statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor
periculoase
Avertizare de etichetare introduse pe ambalaj
Extrem de inflamabil Dăunătoare
Conţine: diclormetan (CE nr: 200-838-9)
R-R12 fraze - Extrem de inflamabil
R40 - Limited dovezi de efect carcinogen
S-S9 fraze - Păstraţi recipientul în loc bine ventilat
S16 - A se păstra departe de surse de aprindere - Fumatul interzis
S23 - A nu se inspira vaporii / aerosolii.
S36/37 - Purtati echipament de protecţie corespunzător şi mănuşi.
S38 - În caz de ventilaţie insuficientă, purtaţi echipament adecvat respiratorii.
S60 - Acest produs şi ambalajul acestuia trebuie să fie eliminate ca periculoase
risipi.
Container Informaţii suplimentare sub presiune. A se proteja de razele solare şi nu se
expune la temperaturi mai mari de 50 ° C. A nu se perfora sau arde după utilizare. A nu
se spray pe o flacără deschisă, pe sau în apropierea de foc, sau orice material
incandescent.
A se păstra departe de surse de aprindere - Fumatul interzis.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Pagina 8 din 9.
FIŞĂ DE SIGURANŢĂ – SPRAY- KON B707 aerozol
Fişă de siguranţă în accord cu 1907/2006/EC, articolul 31.
16. ALTE INFORMAŢII
Următoarele fraze reprezintă R prescrise-fraze pentru ingredientele desemnate la punctul 3. R12 - Extrem de inflamabil R40 - Limitate dovezi de efect carcinogen. Informaţiile furnizate în acesă fişă de siguranţă sînt corecte la cele mai bune din cunoştinţele noastre, informaţii şi credinţă la data publicării sale. Informaţiile furnizate sînt concepute doar pentru îndrumare, manipularea în condiţii de siguranţă, utilizarea, prelucrare, depozitare, transport, evacuarea şi de presă şi nu este considerată o garanţie sau specificaţia de calitate. Informaţii se referă numai la anumite materialele desemnate şi nu poate fi valabilă pentru astfel de materiale folosite în combinaţie cu orice alte materiale sau în orice proces, dacă nu se prevede în text. Este responsabilitatea utilizatorului de a determina dacă produsul este adecvat pentru aplicarea sa propus şi să urmărească măsurile de siguranţă necesare. Informaţiile cuprinse în acest material, fişelor tehnice de siguranţă se bazează pe date din fişa de siguranţă poloneză prevăzuta de către producător. Data de revizuire: 27.01.2010.
Pagina 9 din 9.

Recenzii

Scrieţi o recenzie

ADEZIV SPRAY KON B707

ADEZIV SPRAY KON B707

Unele produse ( care nu sunt pe stoc ) se achita in avans. Stocul si pretul nu este actualizat la zi. Whatsapp scris 0723164886 pentru detalii sau comanda.

19 alte produse în aceeași categorie: