ADEZIV, SILICON, MONTAGEKIT, PISTON

Producători

Oferte speciale

Produse vizualizate

SOLVENT SPRAY KON R505 LEMON

buc

New product

Unele produse ( care nu sunt pe stoc ) se achita in avans. Stocul si pretul nu este actualizat la zi. Whatsapp scris 0723164886 pentru detalii sau comanda.

More details

10 Produse in stoc

54,01 lei cu TVA

Termen de livrare: 1 - 7 zile

Informații

FIŞA TEHNICĂ DE SECURITATE
SPRAY – KON R505 AEROSOL
Fişă tehnică de securitate, conform articolului 31 din 1907/2006/EC
Pagina 1 din 6
1.
DATE DE IDENTIFICARE ALE AMESTECULUI ŞI ALE COMPANIEI
Denumirea comercială
SPRAY – KON R505 AEROSOL
Utilizare
Substanţă pentru îndepărtarea lipiciului sub formă de spray
Distribuitor
Denumire
AMERI-POL Trading Ltd.
Adresa
40-675 Katowice, Ks. Wilczewskiego 67 Str.
Telefon
+48 32 201 78 80-9
Fax
+48 32 201 78 86
Adresa de e-mail a
persoanei competente
trading@ameripol.com.pl
Website
www.gambitkutno.pl
Nr. de telefon
42 657 99 00; 42 631 47 67 (Institutul de Medicina Muncii – Lodz, Polonia)
pentru urgenţe
Data întocmirii
24.04.2009
Data revizuirii
20.10.2010
2.
IDENTIFICAREA RISCURILOR
Produsul este clasificat ca şi amestec periculos în sensul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 16 decembrie, privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, prin care se completează şi se abrogă Directivele 67/548/EEC şi 1999/45/EC, şi prin care se completează Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
Datorită riscului de natură fizico-chimică:
F+ - Amestex extrem de inflamabil cu frază de risc R12 – Extrem de inflamabil
Pentru persoane:
Xi – iritant cu frază de risc R38 – iritant pentru piele
R43 – poate cauza sensibilizare prin contactul cu pielea
Pentru mediu:
N – Periculos pentru mediu cu frază de risc R50/53 – Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic.
Ambalajul trebuie etichetat – a se vedea punctul 15.
3.
COMPOZIŢIE / INFORMAŢII PRIVIND INGREDIENTELE
Denumire
Conţinut
Nr. CAS
Nr. EINECS
Nr. de index
Clasificare
Limonen
64% w/w
5989-27-5
227-813-5
601-029-00-7
R10
Xi; R38
R43
N; R50/53
Nota C
Solvent Stoddard
16% w/w/
8052-41-3
232-489-3
649-345-00-4
Xn; R65
Nota H şi P
Textul complet al frazei R este prezentat în secţiunea 16 a prezentei Fişe tehnice de securitate.
4.
MĂSURI DE PRIM AJUTOR
Informaţii generale
În cazul în care sunt îndoieli, sau dacă simptomele persistă, consultaţi medicul şi arătaţi eticheta sau această Fişă tehnică de securitate. Dacă victima este în stare de incoştienţă, plasaţi-o în poziţia de recuperare. Nu administraţi niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconştiente. Dacă nu respiră, executaţi respiraţie artificială. Dacă respiră dificil, administraţi oxigen. Chemaţi medicul. Scoateţi de urgenţă îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de refolosire.
Inhalare
Victima va fi scoasă la aer curat, i se va asigura confortul termic şi o stare de calm. În cazul în care sunt îndoieli, sau dacă simptomele (cum ar fi iritarea căilor respiratorii) persistă, consultaţi medicul.
Dacă nu respiră, executaţi respiraţie artificială. Dacă respiră dificil, administraţi oxigen. Chemaţi medicul.
Contact cu pielea
În caz de contact, ştergeţi produsul în exces de pe piele după care spălaţi imediat pielea cu apă din belşug şi săpun. Îndepărtaţi hainele şi încălţămintea contaminate. Spălaţi îmbrăcămintea înainte de refolosire. Dacă iritaţia pielii persistă, consultaţi medicul.
Chemaţi un medic.
FIŞA TEHNICĂ DE SECURITATE
SPRAY – KON R505 AEROSOL
Fişă tehnică de securitate, conform articolului 31 din 1907/2006/EC
Pagina 2 din 6
4.
MĂSURI DE PRIM AJUTOR
Contact cu ochii
În cazul în care victima poartă lentile de contact, acestea se vor scoate. Ochii se vor spăla imediat cu multă apă timp de cel puţin 15 minute, ridicând din când în când pleoapa de jos şi cea de sus. Se va consulta medicul dacă iritaţia ochilor persistă.
Înghiţire
Clătiţi gura cu apă. Induceţi voma doar la sfatul medicului. Daţi victimei să bea două pahare cu apă. Nu administraţi niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconştiente. Chemaţi de urgenţă un medic. Arătaţi-i această Fişă tehnică de securitate sau eticheta.
5.
MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR
Informaţii generale:
Informaţi publicul cu privire la incendiu.
Informaţi Departamentul de pompieri şi Poliţia cu privire la incendiu.
Mijloace de stingere recomandate
Substanţe chimice uscate sau dioxid de carbon (CO2). Se poate folosi pulverizatorul cu apă pentru a menţine temperatura scăzută a recipientelor expuse focului. Gazele / vaporii / aburii de produs se dispersează cu apă.
Mijloace de stingere nepotrivite
Jet de apă.
Riscuri speciale la expunere
Căldura va cauza creşterea temperaturii, cu risc de explozie. Vaporii se pot ridica deasupra nivelului podelei şi pot forma un amestec explozibil în amestec cu aerul.
Focul poate produce fum, monoxid de carbon, dioxid de carbon, vapori inflamabili şi alte gaze toxice şi iritante – a se vedea şi punctul 9.
Echipament special de protecţie pentru pompieri
În caz de incendiu, se va purta îmbrăcăminte de protecţie completă şi mască de gaze autonomă şi omologată, care să acopere toată faţa, presurizată.
Informaţii suplimentare
Se va împiedica scurgerea apei rezultate din stingerea incendiului şi a reziduurilor incendiului în apele de suprafaţă, în sistemul de ape subterane sau în scurgeri sau canale. A se vedea şi punctul 10.
6.
MĂSURI ÎN CAZ DE DIFUZARE ACCIDENTALĂ
Protecţie personală / precauţii individuale:
Se vor îndepărta toate sursele de aprindere şi flacără deschisă – fumatul interzis. Se vor folosi unelte şi dispozitive care nu produc scântei. Se va evita contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Se va ventila zona cu scurgeri sau substanţă vărsată. Persoanele în plus sau neprotejate vor fi evacuate de la locul incidentului. Se va purta echipament personal de protecţie aşa cum se specifică la punctul 8. Pentru eliminarea scurgerilor, se va trimite personal instruit şi echipat.
Precauţii pentru mediu:
Nu aruncaţi substanţa în apele de suprafaţă sau în sistemul de canalizare. Nu contaminaţi sistemul de ape subterane. Anunţaţi autorităţile locale în caz de scurgeri importante care nu au putut fi oprite. Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau scurgerile, informaţi autorităţile aferente.
Metode de curăţare:
În caz de emisii de aerosoli, se va asigura ventilaţie suficientă. Dacă produsul este lichid, se va absorbi cu un material inert, neinflamabil, cu mortar universal, nisip, diatomit, după care va fi luat şi plasat în recipiente potrivite în vederea ameliorării sau eliminării.
Reziduurile contaminate vor fi eliminate conform recomandărilor de la punctul 13.
7.
MANIPULARE ŞI DEPOZITARE
Manipulare:
Se va asigura ventilaţia adecvată, inclusiv la nivelul podelei. Vaporii sunt mai grei decât aerul şi se pot răspândi de-a lungul podelei. Nu respiraţi vaporii. Evitaţi contactul cu ochii şi pielea. Se va feri de căldură şi surse de aprindere – fumatul interzis. Se vor lua măsuri de precauţie împotriva descărcărilor statice. Se vor folosi doar unelte şi dispozitive care nu produc scântei. Echipamentul electric trebuie protejat conform standardului aplicabil. Produsul formează amestecuri explozibile în contact cu aerul, care se ridică deasupra podelei şi se pot aprinde în contact cu surse îndepărtate de aprindere. Nu se va pulveriza pe flacără deschisă şi pe niciun material incandescent. Când este folosit, nu se va mânca, bea sau fuma.
Se vor respecta indicaţiile de pe etichetă şi instrucţiunile de utilizare. A se vedea şi punctul 8. Se va purta echipament personal de protecţie. Se va respecta legislaţia privitoare la protecţia muncii.
Depozitare:
FIŞA TEHNICĂ DE SECURITATE
SPRAY – KON R505 AEROSOL
Fişă tehnică de securitate, conform articolului 31 din 1907/2006/EC
Pagina 3 din 6
7.
MANIPULARE ŞI DEPOZITARE
Se va feri de razele soarelui şi nu se va expune la temperaturi mai mari de 50oC. Recipientele se vor păstra în poziţie stabilă, pentru a preveni îndoirea sau lovirea. Se vor lua măsuri de precauţie împotriva descărcărilor statice. Se va păstra în recipiente bine închise, depozitate în locuri răcoroase şi bine ventilate. Se va proteja împotriva daunelor fizice. Se va feri de mâncare, băutură şi obiectele pentru hrănirea animalelor. Nu se va depozita împreună cu acizi şi produse oxidante. Recipientele acestui produs pot fi periculoase atunci când sunt goale deoarece acestea conţin reziduuri de produs; respectaţi toate atenţionările şi măsurile de precauţie menţionate pentru produs.
8.
CONTROLUL EXPUNERILOR / PROTECŢIE PERSONALĂ
Măsuri de inginerie:
Se va asigura ventilaţie corespunzătoare – a se vedea şi punctul 7. Se recomandă un sistem local şi/sau general de evacuare pentru a păstra expunerea salariaţilor sub limitele de expunere în aer. Ventilaţia locală de evacuare este în general preferată deoarece poate controla emisiile substanţei contaminante la sursă, prevenind dispersia acesteia în zona generală de lucru.
Valori limită de expunere
Propan
Germania
AGW: 1.800 mg / m3, 1.000 ppm; DFG
AGW: calculat conform metodei TRGS 900 RCP : 350 mg / m3.
Polonia
TLV/TWA - 1.800 mg / m3.
Protecţie personală:
Nu inhalaţi vaporii şi aerosolii. Se va evita contaminarea pielii şi a ochilor. Spălaţi-vă pe mâini înainte de pauze şi la sfârşitul zilei de muncă. Scoateţi şi spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Atunci când utilizaţi produsul, nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi. A se feri de mâncare şi băutură.
Protecţie respiratorie:
Dacă limita de expunere s-a depăşit şi controlul ingineresc nu este fezabil, se poate purta o mască pe jumătate de faţă pentru până la de zece ori limita de expunere sau concentraţia maximă de utilizare specificată de agenţia aferentă de reglementare sau furnizorul de măşti, în funcţie de care este mai scăzută. Se poate purta o mască pe întreaga faţă pentru până la de 50 de ori limita de expunere sau concentraţia maximă de utilizare specificată de agenţia aferentă de reglementare sau furnizorul de măşti, în funcţie de care este mai scăzută. În caz de urgenţă sau situaţii în care nu se cunosc nivelele de expunere, se va folosi o mască de gaze pe întreaga faţă, presurizată. ATENŢIE: Măştile de gaze cu purificare a aerului nu protejează muncitorii în atmosfera deficientă în oxigen.
Protecţia mâinilor:
Se vor purta mănuşi de protecţie din polivinil alcool sau polietilenetilenvinil alcool. Alegeţi mănuşile pentru protecţia mâinilor în funcţie de concentraţia şi cantitatea de substanţă periculoasă şi specificul locului de muncă. În cazul aplicaţiilor speciale, vă recomandăm să clarificaţi rezistenţa la substanţe chimice a mănuşilor de protecţie sus-menţionate împreună cu producătorul de mănuşi.
Protecţia ochilor:
Se vor folosi ochelari de protecţie împotriva substanşelor chimice.
Protecţia corpului:
Îmbrăcăminte curată care să acopere tot corpul.
9.
PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE
Aspect fizic
Culoare
Miros
Temperatura de fierbere
Densitatea vaporilor
Presiunea vaporilor
Densitate specifică
Solubilitate în apă
Conţinut VOC
Substanţe volatile
Punct de aprindere
Temperatura de auto-aprindere
Limite de explozie
inferioară
Lichid
Incolor
Specific – lămâie
-27oC
Nu s-a determinat
Nu s-a determinat
0,73 – 0,77 g/cm3
Neglijabilă
<745 g/L
100%
-94oC
Nu s-a determinat
1,8% vol.
FIŞA TEHNICĂ DE SECURITATE
SPRAY – KON R505 AEROSOL
Fişă tehnică de securitate, conform articolului 31 din 1907/2006/EC
Pagina 4 din 6
9.
PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE
superioară
9,5% vol.
10.
STABILITATE ŞI REACTIVITATE
Condiţii de evitat:
Stabil în condiţiile de depozitare şi manipulare recomandate – a se vedea punctul 7.
A se evita căldura, flăcările, scânteile şi alte surse de aprindere.
Materiale de evitat:
Acizi şi oxidanţi – a se vedea şi punctul 7.
Produse de descompunere periculoase:
Arderea poate produce acid acetic, aldehide, formaldehide, monoxid de carbon, dioxid de carbon. A se vedea şi punctul 5.
Reacţii periculoase:
Vaporii pot forma amestecuri explozive în combinaţie cu aerul. Dacă temperatura creşte, există riscul de explozie a recipientelor, datorită presiunii ridicate a vaporilor. Nu are loc polimerizare periculoasă.
11.
INFORMAŢII TOXICOLOGICE
Efecte potenţiale asupra sănătăţii:
Contact cu ochii:
Iritare moderată a ochilor. Simptomele pot include: înroşire, umflare, durere, lăcrimare şi vedere înceţoşată.
Contact cu pielea:
Iritare moderată a pielii. Simptomele pot include: înroşire locală, umflare, mâncărimi şi uscarea pielii.
Inhalare:
Iritarea tractului respirator. Simptomele de supra-expunere pot include: tuse, strănutare, curgerea nasului, dureri de cap, răguşire, durere. Inhalarea deliberată a vaporilor în concentraţii mari poate cauza decesul. Poate fi absorbit prin tractul respirator şi poate cauza tulburări sistemice.
Înghiţire:
Iritarea tractului gastro-intestinal. Simptomele pot include: dureri abdominale, afecţiuni ale stomacului, greaţă, vomă, diaree. Poate fi absorbit pe cale orală şi poate cauza tulburări sistemice.
Organele ţintă:
Sistemul nervos central. Simptomele pot include: durere de cap, ameţeală, somnolenţă, oboseală, coordonare motorie afectată, greaţă, reacţii întârziate, vorbire defectuoasă, pierderea conştiinţei.
Carcinogenicitate:
Nu există informaţii.
Conform procedurii de calcul, produsul este clasificat ca şi iritant – a se vedea punctul 2 şi 15.
12.
INFORMAŢII ECOLOGICE
Nu există informaţii.
Conform procedurii de calcul, produsul este clasificat ca şi periculos pentru mediu – a se vedea punctul 2 şi 15.
Nu permiteţi contaminarea apelor de suprafaţă, a apelor subterane sau a sistemului de canalizare cu produs nediluat sau cu cantităţi mari de produs.
13.
CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA
A se preveni contaminarea apelor de suprafaţă, a apelor subterane sau a sistemului de canalizare cu produs nediluat sau cu cantităţi mari de produs. Manipularea deşeurilor – Articolul 1(a) din Directiva Consiliului 75/442/EEC cu privire la deşeuri şi Hotărârea Consiliului 94/904/EC prin care se stabileşte lista deşeurilor periculoase în baza articolului 1(4) din Directiva Consiliului 91/689/EEC privitoare la deşeurile periculoase.
Clasificarea deşeurilor conform Directivei Europene 2000/532/EC, Hotărârea Consiliului 2001/118/EEC:
Nu s-a determinat.
Recipiente goale:
Conform Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 94/62/EC din 20 decembrie 1994 privitoare la ambalaje şi deşeurile din ambalaje.
Nu s-a determinat.
Tot ce nu poate fi salvat pentru a fi recuperat sau reciclat va trebui administrat într-o unitate de eliminare a deşeurilor corespunzătoare şi autorizată. Procesarea, utilizarea sau contaminarea acestui produs poate duce la
FIŞA TEHNICĂ DE SECURITATE
SPRAY – KON R505 AEROSOL
Fişă tehnică de securitate, conform articolului 31 din 1907/2006/EC
Pagina 5 din 6
13.
CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA
modificarea opţiunilor de managementul deşeurilor. Eliminaţi recipientul şi conţinutul neutilizat în conformitate cu cerinţele naţionale şi locale.
14.
INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL
Clasificarea produsului conform Recomandărilor UN
Transport ADR / RID
Nu s-a determinat.
Transport IMO / IMDG (transport maritim)
Nu s-a determinat.
Transport ICAO / IATA
Nu s-a determinat.
15.
INFORMAŢII DE REGLEMENTARE
Atunci când sunt aplicate, faceţi referire la reglementările curente:
Directivele 1999/45/EC şi 67/548/EEC cu modificările şi completările ulterioare.
Directiva 2000/39/EC cu modificările şi completările ulterioare.
Directiva 1999/13/EC cu modificările şi completările ulterioare.
Directiva 1996/82/EC cu modificările şi completările ulterioare.
Directiva 2000/60/EC cu modificările şi completările ulterioare.
Directivele 91/156/EEC, 91/698/EEC şi 94/62/EC cu modificările şi completările ulterioare.
Directiva 89/391/EEC cu modificările şi completările ulterioare.
Regulamentul (EC) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006.
Directiva 91/155/EEC modificată prin Directiva Comisiei 93/112/EC din 10 decembrie 1993.
Directiva Comisiei 2006/8/EC din 23 ianuarie 2006 prin care se completează, în scopul adaptării la progresul tehnic, Anexele II, III şi V din Directiva 1999/45/EC a Parlamentului European şi a Consiliului privitoare la armonizarea legilor, reglementărilor şi prevederilor administrative ale Statelor Membre referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor periculoase.
Regulamentul (EC) 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008, privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, prin care se completează şi se abrogă Directivele 67/548/EEC şi 1999/45/EC, şi prin care se completează Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
Simboluri şi atenţionări:
Foarte inflamabil
Iritant
Dăunător mediului
Conţine: d-limonen
Fraze R:
Fraze S:
Informaţii suplimentare
R12 – Foarte inflamabil
R38 – Iritant pentru piele
R43 – Poate cauza sensibilizare prin contact cu pielea
R50/53 – Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse pe termen lung mediului acvatic
S2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor
S24 – A se evita contactul cu pielea
S37 – Purtaţi mănuşi corespunzătoare
S60 – Acest produs şi recipientul său trebuie eliminate ca şi deşeuri periculoase
S61 – A se evita eliberarea în mediu. Faceţi referire la instrucţiunile speciale / Fişa tehnică de securitate
Recipient presurizat. A se feri de razele soarelui şi a nu se expune la temperaturi mai mari de 50oC. A nu se perfora sau arde, nici chiar după utilizare. A nu se pulveriza pe flacără deschisă, şi pe niciun material incandescent. A se feri de surse de aprindere. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
16.
ALTE INFORMAŢII
Informaţiile prezentate în această Fişă tehnică de securitate sunt corecte, la data publicării, conform cunoştinţelor, informaţiilor şi opiniei noastre. Informaţiile oferite trebuie interpretate doar ca un ghid pentru
FIŞA TEHNICĂ DE SECURITATE
SPRAY – KON R505 AEROSOL
Fişă tehnică de securitate, conform articolului 31 din 1907/2006/EC
Pagina 6 din 6
16.
ALTE INFORMAŢII
manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea şi difuzarea în condiţii de siguranţă, şi nu trebuie considerate ca fiind o garanţie sau o specificaţie de calitate. Informaţiile se referă doar la produsul descris şi este posibil să nu fie valabile dacă acest produs este utilizat în combinaţie cu orice alt produs sau în cadrul oricărui proces, dacă acest lucru nu este specificat în text.
Următoarele fraze reprezintă frazele R prevăzute pentru ingredientele descrise la punctul 3.
R10 – Inflamabil
R38 – Iritant pentru piele
R43 – Poate cauza sensibilizare prin contact cu pielea
R50/53 – Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse pe termen lung mediului acvativ
R65 – Dăunător: poate cauza vătămarea plămânilor dacă este înghiţit.
Această Fişă tehnică de securitate a fost întocmită în baza informaţiilor furnizate de către producător.
Data revizuirii: 20.10.2010

Recenzii

Scrieţi o recenzie

SOLVENT SPRAY KON R505 LEMON

SOLVENT SPRAY KON R505 LEMON

Unele produse ( care nu sunt pe stoc ) se achita in avans. Stocul si pretul nu este actualizat la zi. Whatsapp scris 0723164886 pentru detalii sau comanda.

19 alte produse în aceeași categorie: